Vrankrix finalist London Rocks Film Festival 2020

Mijn documentaire Vrankrix en het Amst€rdamse rijk is geëindigd als finalist op het London Rocks Film Festival 2020. Vanwege covid-19 werd het festival in 2020 online gehouden.